MỘ SỐ HÌNH ẢNH VỀ LỄ TUYÊN TRUYỀN, PHÁT ĐỘNG TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ TRONG NHÀ TRƯỜNG

Lượt xem: